Algemene voorwaarden

Ff serieus nu…

Artikel 1. Definities

1.     Opdrachtnemer (hierna te noemen ‘Idateje’) en gebruiker van deze algemene voorwaarden:

Idateje, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 80004326.

2.     Opdrachtgever: 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd. 

3.     Overeenkomst:

De tussen Idateje en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden. 

 

Artikel 2. Algemeen

1.     De tussen Idateje en Opdrachtgever overeengekomen afspraken wordt gevormd door deze algemene voorwaarden samen met de door Opdrachtgever en Idateje (digitaal) vastgelegde afspraken.

2.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Idateje en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 

3.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.     Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. 

Artikel 3. Offertes

1.     Alle offertes en aanbiedingen van Idateje zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele manier enig recht worden ontleend.

2.     Offertes van Idateje zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Idateje.

3.     Idateje kan niet aan een offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte of vermelding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.     Idateje is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever als gevolg van door opdrachtgever onjuist of niet tijdig verstrekte informatie. 

Artikel 4. Prijzen

1.     Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief B.T.W. en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders overeengekomen. 

2.     Eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten – zoals reiskosten of kosten voor inschakeling diensten van derden – zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld. 

3.     Indien Idateje met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Idateje gerechtigd tot verhoging van deze prijs, wanneer de verhoging voortvloeit uit een verplichting op grond van de Wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren. Opdrachtgever is in dergelijke gevallen niet gerechtigd om de Overeenkomst om die reden te ontbinden.

 

Artikel 5. Overeenkomst

1.     De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf het moment dat Opdrachtgever de opdracht aan Idateje verstrekt of (digitaal) instemt met het door Idateje gedane voorstel, dan wel indien opdrachtgever uitvoering heeft gegeven aan de mondeling dan wel schriftelijk overeengekomen afspraken.

2.     De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

1.     Idateje neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

2.     Idateje neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft daarmee geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.     Idateje heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. 

4.     Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Idateje. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Idateje schriftelijk in gebreke te stellen.

5.     Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er vanuit Idateje sprake is van advies en eventueel begeleiding dan wel reservering. Opdrachtgever sluit zelf met externe partijen een overeenkomst, ook al is Idateje betrokken bij het idee, het advies en bij de eventuele reservering. Idateje is derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk inzake geschillen tussen Opdrachtgever en externe partijen. 


Artikel 7. Wijziging in de opdracht

1.     Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever, die door Idateje niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Idateje aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief en bij gebreke daarvan volgens een bij Idateje gebruikelijke tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Idateje de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Idateje is dan gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

2.     Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Idateje worden doorgegeven. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt alleen wanneer deze door zowel Idateje als Opdrachtgever schriftelijk is geaccepteerd. 

 

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

1.     Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Idateje die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. 

2.     Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, is Idateje bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

3.     Wanneer er extra kosten ontstaan voor Idateje doordat Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzochte gegevens, bescheiden of faciliteiten ter beschikking stelt, komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9. Privacy verklaring

1.     Idateje verwerkt persoonsgegevens van en in opdracht van Opdrachtgever bij het uitvoeren van de Werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft hiervoor een privacy verklaring opgesteld, welke via de website van Idateje zijn te raadplegen (www.idateje.nl). Dit betreft een aparte document naast deze Algemene Voorwaarden. De privacy verklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

2.     Idateje verklaart dat zij zich te allen tijde aan de wettelijke regelgeving houdt inzake privacy van rechts.  

Artikel 10. Opzegging 

1.     Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

2.     Wanneer tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Idateje vanwege het ontstane en aannemelijk te maken verlies recht op compensatie (gemiste inkomsten en reeds uitgevoerde werkzaamheden), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Idateje zijn toe te rekenen. 

3.     Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

 

Artikel 11. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

1.     Idateje is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

a.     Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of Idateje goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten; 

b.     er sprake is van (een aanvraag tot) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.

2. Idateje is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Idateje kan worden gevraagd.

3. Wanneer Idateje overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op enige manier ontstaan.

4.Wanneer Idateje overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Idateje op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

5. Wanneer de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Idateje de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Idateje te vergoeden.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

1.     Betaling dient direct te geschieden bij digitale opdrachtvertrekking dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum op rekening van Idateje in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.     Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

  1. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt. Bij overeenkomsten waarbij de Opdrachtgever optreedt als consument, gelden de regels voor incassokosten zoals wettelijk zijn bepaald (Wet Incassokosten). 
 

4.     Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en als laatste in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.     Idateje kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Idateje kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.     Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Idateje verschuldigde.

 Artikel 13. Reclames en onderzoek

1.     Wanneer Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Idateje heeft ontdekt schriftelijke reclameert bij Idateje, kan Opdrachtgeer geen beroep meer doen op dit gebrek. 

2.     Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben. 

3.     Opdrachtgever dient Idateje in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

4.     Ingeval van een gegronde en tijdige reclames zal Idateje zaken herstellen, een vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren. 

5.     Wanneer komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de hiervoor door Idateje gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 14. Overmacht 

1.     Wanneer Idateje haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen door een aan haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Idateje alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Idateje, overheidsmaatregelen en weersinvloeden. 

2.     Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Idateje niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Het gedeelte van de Overeenkomst dat al is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend. 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1.     Idateje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Idateje is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.     Idateje is enkel aansprakelijk voor een hem toerekenbare tekortkoming. 

3.     Wanneer Idateje aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Idateje te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.     De aansprakelijkheid van Idateje is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van een eventuele uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

5.     Idateje is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

6.     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Idateje aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Idateje toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

7.     Idateje is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.     De beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor door Idateje ingeschakelde derden of ondergeschikten. 

9.     Idateje is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

10.  Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Idateje welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

Artikel 16. Geheimhouding

1.     Opdrachtgever en Idateje verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.     Wanneer Idateje op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Idateje zich hierin niet kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Idateje niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3.     Opdrachtgever en Idateje zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 17. Intellectueel eigendom

1.     Alle door Idateje voor Opdrachtgever ontwikkelde ideeën, modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Idateje. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.

2.     Alle door Idateje ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Idateje verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Idateje openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden, geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 18. Vrijwaring derden

1.     Opdrachtgever vrijwaart Idateje voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Idateje toerekenbaar is.

2.     Opdrachtgever is gehouden om Idateje zowel in als buiten rechte bij te staan wanneer Idateje wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en per direct alles te doen wat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Idateje, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Idateje daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 19. Toepasselijk recht 

1.     Op alle Overeenkomsten tussen Idateje en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2.     Onverminderd het recht van Idateje een geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Idateje, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft. 

Vastgesteld te Nijmegen op 1 september 2020

50%

Je bent er bijna!

Waar mogen we hem naartoe sturen?

Hele jaar gratis uitjes

Je gegevens zijn veilig en je kunt je op elk moment afmelden.